03 Feb
03Feb

 

חוזה עם קבלן שיפוצים


לאחר קבלת הצעת המחיר מקבלן השיפוצים יש לערוך הסכם בכתב , ולצרף עליה את כתב הכמויות ואת כל המפרטים הטכניים לביצוע העבודה .


פיקוח ובקרה על חומרי העבודה
מומלץ למנות בתחילת העבודות מפקח שיהיה הגורם המוסמך מטעמכם לפקח על העבודות, ולכלול במסגרת ההסכם עם הקבלן הוראה לפיה, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות לפי דרישותיו והוראותיו של האדריכל.

יש  להכליל בהסכם סעיף המחייב את הקבלן לבצע ניקיון יומי-יומי של סביבת העבודה במהלך כל תקופת העבודות ובסיומן, וסעיף המחייב אותו לעבוד רק בשעות המותרות על פי חוק, על מנת למנוע מצב של מטרד לשכנים.

תשלומים
תשלום בשלבים ועל פי התקדמות בפועל. כלומר במסגרת ההסכם לבצע הפרדה של העבודות על פי שלבים, ושהתשלום ישולם על-ידכם לקבלן בסיומו של כל שלב. 

ציוד וחומרים

על הקבלן להתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, חומרי הבנייה, עובדים, וכלים סניטרים, אשר יידרשו במהלך עבודות השיפוץ, לרבות הובלתם, פירוקם ואחסנתם.

שינויים ותוספות
מומלץ להכליל בהסכם סעיף בו הקבלן מתחייב ליידע אתכם מראש על כל תוספת תשלום שתידרשו לשלם מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם, ולחייב את הקבלן לפנות בכל שינוי שיידרש למפקח מטעמכם, אשר יחליט אם שינוי זה נדרש או חיוני להמשך העבודות.

זמן ביצוע העבודות
מומלץ להכליל בהסכם סעיף בו הקבלן מתחייב לסיים את העבודות עד לתאריך ספציפי  לביצוע העבודות, וכן התחייבות לשלם  פיצוי כספי בגין כל יום איחור .

בטיחות וביטוחים
יש לוודא ולדרוש מהקבלן להמציא לכם את הביטוחים הנדרשים לביצוע העבודות (הן לאחריות מקצועית והן לצדדים שלישיים), ולוודא כי הם בתוקף. בנוסף יש לכלול סעיף בו הקבלן מצהיר כי הוא האחראי היחידי לכל נזק שייגרם תוך כדי ביצוע העבודות, והוא מתחייב להחזיר לכם כל תשלום בו תחויבו בגין כל נזק שייגרם.

כמו כן,  התחייבות של הקבלן לבצע את העבודות על פי הוראות והתקני הבטיחות הקבועות בחוק ובמוסד לבטיחות ולגיהות, והתחייבות לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים.

אחריות 
הקבלן מתחייב להיות אחראי לביצוע העבודות בהתאם לתקופות הקבועות בחוק המכר (דירות), ולחייבו לבצע על חשבונו תוך מספר ימים בודדים תיקון של כל פגם או אי התאמה שיימצאו במהלך תקופת הבדק.
על הקבלן לעבור על  דו"ח של ליקויים או פגמים שנמצאו,  ולתקנם בתוך מספר ימים ממועד המצאת הדו"ח אליו.

העתק לחוזה עם קבלן ניתן להוריד כאן  

חוזה עם קבלן.pdf