01 Feb
01Feb

כתב הכמויות - זו למעשה טבלה המציגה את כל כמויות החומרים הנחוצים לבנייה/השיפוץ ומבוסס על תוכניות עבודה .

 כתב הכמויות מאפשר תמחור  של עלות השיפוץ ומונע הפתעות  גדולות בהמשך הדרך. 

כתב כמויות משמש מקור השוואה בין קבלנים  את עלויות השיפוץ.  

נספח לחוזה עם קבלן – כתב כמויות מצורף כנספח לחוזה  עם קבלן השיפוצים ומהווה מסמך מחייב לכל דבר. 

יש לזכור לא מדובר בתמחור סופי של הפרויקט.פרקים במסמך :

  • הריסה ופינוי 
  • עבודות בנייה
  • חיפוי וריצוף
  • טיח ואיטום
  • חשמל 
  • אינסטלציה
  • אלומיניום
  • צבע
  • דלתותכתב כמויות לדוגמה